1. γενικά 
Αυτοί οι γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τους πελάτες του Omega Studio. Οι γενικοί όροι συναλλαγών αναγνωρίζονται από τον πελάτη με το δόσιμο της εντολής και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης. Ισχύουν δηλαδή και για μελλοντικές εμπορικές συνδιαλλαγές. Οι προσφορές του Omega Studio είναι μη δεσμευτικές σχετικά με την τιμή, την ποσότητα, τις προθεσμίες παράδοσης και τις δυνατότητες παράδοσης. Οι όροι του Omega Studio θεωρούνται αναγνωρισμένοι και αντίθετοι όροι θεωρούνται εγκατελελειμμένοι, εάν δε δεχτεί το Omega Studio εντός τριών ημερών μια γραπτή ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξειδικεύει ακριβώς τον μη αναγνωρισμένο όρο κατά τρόπο και μέγεθος / έκταση. Συμβόλαια παράδοσης, αλλαγές, συμπληρώσεις και παρεπόμενες συμφωνίες των συμφωνιών που έγιναν με τους παραγγελείς του Omega Studio γίνονται δεσμευτικοί μόνο αφού έγινε γραπτή επιβεβαίωση στο Omega Studio. Ο παραγγελέας δεν μπορεί να αντλήσει εναντίων του Omega Studio καμία αξίωση / απαίτηση από προφανή λάθη, τυχόν αποκλίσεις στον κατάλογο και στις εικόνες, λάθη στην ορθογραφία και στην αριθμητική. Οι γενικοί όροι συναλλαγών του εντολοδότη είναι για μας δεσμευτικές μόνο αν το Omega Studio τις δεχτεί ρητά.
  
2. ανάθεση εντολής 
Ο πελάτης δίνει τις εντολές σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Χάριν μιας όσο το δυνατόν ομαλής συνεργασίας δεχόμαστε και τηλεφωνικές ή άλλες άτυπες εντολές. Προβλήματα τα οποία προκύπτουν πιθανώς απ’αυτό επιβαρύνουν όμως τον εντολοδότη / πελάτη. Ο πελάτης δηλώνει τη γλώσσα στόχο, το θέμα, τον ειδικό τομέα και το μέγεθος του κειμένου όπως και τυχόν ειδικές επιθυμίες όσον αφορά στην ειδική ορολογία. Επίσης θα πρέπει να δηλώνονται και ο σκοπός χρήσης και η ημερομηνία παράδοσης. Ο πελάτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές διάφορες μορφές δεδομένων για την σύνταξη της μετάφρασης. Το κείμενο το οποίο αποστέλλεται από τον πελάτη ηλεκτρονικά επιβεβαιώνεται από μας γραπτά. Μία εντολή θεωρείται δοσμένη μόνο όταν βεβαιώνεται γραπτά από το Omega Studio. Δεν ευθυνόμαστε για καθυστερήσεις ή ατέλειες στην εκτέλεση που δημιουργούνται από ασαφές, λανθασμένο ή ατελές δόσιμο εντολής ή λάθη ή παρεξηγήσιμες ή μάλιστα λανθασμένες εκφράσεις στο πρωτότυπο κείμενο. 
  
3. εκτέλεση από τρίτους 
Το Omega Studio μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους για την εκτέλεση όλων των εργασιών / δουλειών μας, αν το θεωρήσουμε σκόπιμο ή αναγκαίο. Σ’ αυτό το Omega Studio ευθύνεται μόνο για μια προσεγμένη επιλογή. Θεωρείται ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση για μια προσεγμένη επιλογή, όταν πρόκειται στον εντεταλμένο τρίτο για έναν μεταφραστή / διερμηνέα ο οποίος είναι δικαστικά ορκωτός / εξουσιοδοτημένος ή με τον οποίο το Omega Studio ή εταιρείες και μεταφραστές γνωστές στο Omega Studio έχουν ήδη συνεργαστεί επιτυχώς. Βασικά η εμπορική σχέση υφίσταται μόνο μεταξύ του πελάτη και του Omega Studio. Μια επαφή μεταξύ του πελάτη και ενός τρίτου ο οποίος διορίζεται / χρησιμοποιείται από το Omega Studio χρειάζεται την συγκατάθεσή του Omega Studio. 
  
4. τιμές 
Όλες oι προσφορές και τιμές μας είναι μη δεσμευτικές. Οι τιμές νοούνται σε ευρώ, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί τίποτε άλλο. Σε εκτενείς εντολές μπορεί να απαιτηθεί μια προκαταβολή ή ένας διακανονισμός σε δόσεις ανάλογα με την ποσότητα του κειμένου το οποίο ολοκληρώθηκε. Όλες οι τιμές οι οποίες αναφέρονται στις προσφορές του Omega Studio είναι καθαρές τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α.. Τιμές οι οποίες πιθανώς να δημοσιεύτηκαν μη δεσμευτικοί λίστες / κατάλογοι τιμών μπορούν να αλλαχτούν από το Omega Studio χωρίς καμία προειδοποίηση. (Στο παρελθόν) παρεχόμενες τιμές και όροι δε δίνουν το δικαίωμα στην υπόθεση ότι αυτές θα ισχύουν και στο μέλλον χωρίς επιβεβαίωση. Παρεκκλίσεις / αποκλίσεις από τιμές οι οποίες δημοσιεύτηκαν προηγουμένως, προσαυξήσεις ταχείας ή επί πλέον απαιτήσεις γνωστοποιούνται όμως στον πελάτη το αργότερο με την επιβεβαίωση της εντολής. 
  
5. προθεσμίες παράδοσης  
Οι προθεσμίες / διορίες παράδοσης δίνονται με καλή γνώση και καθαρή συνείδηση στον πελάτη. Μπορούν πάντα μόνο να είναι πιθανές προθεσμίες / διορίες. Μια παράδοση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν η μετάφραση απεστάλη επαληθεύσιμα στον πελάτη (πρωτόκολλο αποστολής). Κατά την επιθυμία η μετάφραση μπορεί να αποσταλεί και σαν CD, δισκέτα ή εκτύπωση. Όλες οι ενδείξεις ώρας αναφέρονται στην κεντροευρωπαϊκή ώρα (CET). 
  
6. διαταραχή, ανωτέρα βία, κλείσιμο και περιορισμός της επιχείρησης, λάθη στο δίκτυο και του server, ιοί 
Το Omega Studio δε φέρει ευθύνη για ζημιές / βλάβες που προκύπτουν από τη διαταραχή (της λειτουργίας) της επιχείρησής του Omega Studio, ειδικά λόγω ανωτέρας βίας, όπως π.χ. φυσικά γεγονότα και διατάραξη των συγκοινωνιών / της κυκλοφορίας, λάθη στο δίκτυο και του server, άλλες τυχόν διαταραχές των (τηλεφωνικών) γραμμών και μετάδοσης και άλλα κωλύματα τα οποία δεν υπερασπίζονται από το Omega Studio. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις το Omega Studio έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει τελείως ή μερικώς από τη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει όταν το Omega Studio αναστέλλει / διακόπτει ή περιορίζει για σημαντικό λόγο την επιχείρησή του, ειδικά στο Online-Service του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τελείως ή μερικώς. Επίσης το Omega Studio δε φέρει ευθύνη για ζημιές / βλάβες που προκύπτουν από ιούς. Για να αποφύγει το Omega Studio τον κίνδυνο μιας μόλυνσης χρησιμοποιεί αντιβιοτικά λογισμικά και το συνιστεί και στους πελάτες του. Στις παραδόσεις από μεταφράσεις σε μορφή αρχείων ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο των μεταδιδομένων αρχείων και κειμένων. Αξιώσεις αποζημίωσης σε σχέση με αυτό δεν μπορούν να αναγνωριστούν. 
  
7. ευθύνη και παράπονα 
Εάν δεν γίνανε ειδικές συμφωνίες για τις ποιοτικές απαιτήσεις για την μετάφραση ή εάν δεν είναι φανερές καθόλου ειδικές απαιτήσεις από το είδος της εντολής, φτιάχνει ο εντολοδόχος τη μετάφραση του κειμένου με καλή γνώση και καθαρή συνείδηση ολοκληρωμένα όπως και κατά το νόημα και τη γραμματική σωστά με στόχο την πληροφόρηση. Η μετάφραση θεωρείται ότι εγκρίθηκε εάν ο εντολοδότης δεν προβάλλει αμελλητί γραπτές ενστάσεις το αργότερο όμως εντός 5 ημερών (λήψη / παραλαβή στο Omega Studio). Ο εντολοδότης παραιτείται σε αυτήν την περίπτωση από όλες τις αξιώσεις που θα μπορούσε να δικαιούται λόγω πιθανών ελαττωμάτων / ατελειών της μετάφρασης. Μέμφεται ο εντολοδότης εντός αυτής της προθεσμίας των 5 ημερών ένα αντικειμενικά υπαρκτό και όχι ασήμαντο ελάττωμα / ατέλεια, πρέπει να περιγραφεί το / η ελάττωμα / ατέλεια όσο πιο ακριβώς γίνεται και πρέπει να δοθεί στο Omega Studio πρώτα η ευκαιρία για επιδιόρθωση. Αυτό ισχύει επίσης και για εντολές βιαστικές με πολύ μικρή προθεσμία παράδοσης. Ο εντολοδότης έχει δικαίωμα για μείωση του τιμήματος ή αναστροφής της πώλησης εάν μια επιδιόρθωση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Αποκλείονται παρά κάτω αξιώσεις συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης. Η ευθύνη περιορίζεται σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το ύψος της στην αξία της σχετικής εντολής. Το Omega Studio ευθύνεται οπωσδήποτε μόνο σε βαριά αμέλεια και δόλο. Η ευθύνη σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας προκύπτει μόνο στην παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Αναγωγική ευθύνη σε αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων αποκλείεται ρητά (κατηγορηματικά). Το Omega Studio δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη στη μετάφραση που προξενήθηκαν από τον εντολοδότη από λανθασμένες, ελλιπείς που δεν τέθηκαν στη διάθεσή του Omega Studio εγκαίρως πληροφορίες ή στοιχεία / δεδομένα ή από ελαττωματικά ή δυσανάγνωστα (ακόμα και μερικώς δυσανάγνωστα) πρωτότυπα κείμενα. Όταν ο εντολοδότης δεν δηλώσει το σκοπό χρησιμοποίησης της μετάφρασης, ειδικά όταν πρόκειται να δημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς, δεν μπορεί να απαιτήσει καμία αξίωση αποζημίωσης που δημιουργείται για το λόγο ότι το κείμενο αποδεικνύεται ως ακατάλληλο για το σκοπό χρησιμοποίησης ή ότι πρέπει η δημοσίευση ή η διαφήμιση να επαναληφθεί λόγω μιας ανεπαρκής προσαρμογής ή ότι οδήγησε σε βλάβη της φήμης ή σε απώλεια του ίματζ της εταιρείας. Όταν ο πελάτης δε δηλώσει ότι η μετάφραση προβλέπεται για τύπωση ή όταν δε παρέχει στο Omega Studio κόπια για διόρθωση πριν από την εκτύπωση και τυπώνει χωρίς την άδειά / συγκατάθεσή του Omega Studio, τότε είναι κάθε ελάττωμα / ατέλεια εις βάρος του. Ο εντολοδότης απαλλάσσει το Omega Studio πλήρως από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση που κατηγορείται για προσβολή του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή όταν θέτονται αξιώσεις τρίτων. Για υλικά, στοιχεία της εντολής, συμφωνημένες ιδιότητες που δόθηκαν, αναφορές σε αποστολές, διατάξεις επεξεργασίας που έθεσε στη διάθεση του Omega Studio ο παραγγελέας / πελάτης, το Omega Studio δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εφόσον δεν καταρτήθηκε κάποια συμφωνία που αποκλίνει / παρεκκλίνει από τα προαναφερθέντα. Το Omega Studio δεν υποχρεούται να ελέγξει αυτά για συμφωνία με τις νομικές νόρμες κατά την έννοια του νόμου για την ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα και / ή του Αστικού Κώδικα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο παραγγελέας / πελάτης φέρει την ευθύνη απεριόριστα και απαλλάσσει το Omega Studio πλήρως από όλες τις αξιώσεις τρίτων ήδη την στιγμή της έγερσης της αξίωσης.
  
8. καθυστέρηση παράδοσης, αδυναμία εκπλήρωσης, παραίτηση 
Ο πελάτης δικαιούται να παραιτηθεί από τη σύμβαση στις περιπτώσεις υπερημερίας παροχής και αδυναμίας μόνο εάν η προθεσμία παράδοσης έχει υπερβεί δυσανάλογα πολύ και έδωσε στο Omega Studio γραπτά μια εύλογη πρόσθετη προθεσμία. 
  
9. αποχώρηση 
Η εκ / παρα / αποχώρηση των δικαιωμάτων από τη σύμβαση χρειάζεται την γραπτή συγκατάθεση του Omega Studio.
  
10. αμοιβή και όροι πληρωμής 
Όλες οι παροχές του Omega Studio πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζική εντολή, (συμψηφιστική, λογιστική) επιταγή, PayPal ή τοις μετρητοίς εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απόδειξης. Πληρωμές θεωρούνται ότι έγιναν, όταν πιστωθεί όλο το ποσό τιμολογίου στον τραπεζικό λογαριασμό του Omega Studio. Σε τραπεζικές εντολές από το εξωτερικό (εκτός Γερμανίας) πρέπει να προσέξετε ότι δεν αναλαμβάνουμε δαπάνες εμβασμάτων. Εάν δεν γίνει η πληρωμή αφού έχει καταστεί η ληξηπροθεσμία τότε φτάνει ο αγοραστής σε υπερημερία χωρίς να χρειάζεται καμίας περαιτέρω και ειδικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση υπερημερίας έχουμε το δικαίωμα ανεξάρτητα από ενδεχόμενες παρά κάτω αξιώσεις να χρεώσουμε (τον πελάτη) με τόκους και προμήθειες σύμφωνα με τους / τα συνηθισμένου / α συντελεστές / επιτόκια των γερμανικών τραπεζών για βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, τουλάχιστον όμως επιτόκια ύψους 3,5% πάνω από το ανάλογο προεξοφλητικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν ο αγοραστής καθυστερεί σε σχέση με παροχές που δημιουργούνται από την επιχειρηματική / συναλλακτική σχέση ή όταν στο Omega Studio γίνονται γνωστές περιστάσεις / καταστάσεις που μπορούν να μειώσουν την πιστωτική φερεγγυότητα του αγοραστή (π.χ. αναγκαστικές εκτελέσεις δικαστηρίων ή διοικητικών πρωτοδικείων, αιτήσεις πτώχευσης ή συμβιβασμού, αρνητικές πληροφορίες από αναγνωρισμένες οργανώσεις προστασίας πιστώσεων κλπ.) τότε το Omega Studio μπορεί να εξαρτήσει κάθε επιπλέον παράδοση με προπληρωμή όπως και να απαιτήσει άμεσα ληξιπρόθεσμες πιστωμένες απαιτήσεις / αξιώσεις.
Επίσης το Omega Studio δικαιούται να διακόψει την παράδοση όλων των παραγόμενων παροχών ή να ζητήσει επιστροφή παροχών υπηρεσιών που έχουν ήδη παραδοθεί όταν δεν εκπληρώνονται εμπρόθεσμα οι υποχρεώσεις πληρωμών. Δαπάνες / έξοδα που δημιουργούνται στο Omega Studio από υπερημερία πληρωμής χρεώνονται στον πελάτη. Εάν ο πελάτης δεν διαθέσει εντός 6 εβδομάδων στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση / εκτέλεση της εντολής, το Omega Studio δικαιούται να χρεώσει το 20 % του συνόλου (συνολικού ποσού) της εντολής ή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να τηρήσει τις προθεσμίες / διορίες. 

11. διατήρηση της κυριότητας 
Η παραδοθείσα μετάφραση όπως και το copyright της παραμένουν ως την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων / αξιώσεων ιδιοκτησία μας. Ως τότε ο εντολοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης. Εφόσον η μετάφραση έγινε για κάποιο τρίτο πρόσωπο, το Omega Studio επιφυλάσσεται του δικαιώματος να του υποδεικνύει / (επισημάνει) τις ανείσπρακτες απαιτήσεις / (αξιώσεις) του και το παράνομο της χρήσης της μετάφρασης που απορρέει από αυτό, και να απαιτήσει πιθανώς από αυτόν την εξόφληση / πληρωμή των οφειλόμενων χρηματικών ποσών όπως και σχετικά / ές με αυτό έξοδα / δαπάνες που μας δημιουργήθηκαν. 
   
12. αποστολή, μεταβίβαση
Η αποστολή ή η ηλεκτρονική μεταβίβαση γίνεται με κίνδυνο του πελάτη. Το Omega Studio δε φέρει ευθύνη για μια ελαττωματική ή επιβλαβή / βλαβερή μεταβίβαση των κειμένων ή για την απώλεια τους, όπως και για την βλάβη / ζημιά ή την απώλεια τους με μη ηλεκτρονικό τρόπο μεταφοράς. 
  
13. τήρηση του απόρρητου 
Το Omega Studio χειρίζεται όλα τα κείμενα εμπιστευτικά και δεσμεύεται και τηρεί σιωπή / εχεμύθεια για όλα τα γεγονότα / περιστατικά, τα οποία του γίνονται γνωστά σε σχέση με την δραστηριότητά του για τον εντολοδότη. Μπροστά / απέναντι στην ηλεκτρονική μεταβίβαση κειμένων και δεδομένων όπως και ενδεχόμενης άλλης επικοινωνίας με ηλεκτρονική μορφή μεταξύ του πελάτη, του Omega Studio και πιθανών βοηθών εκπλήρωσης το Omega Studio δεν μπορεί να διασφαλίσει / εξασφαλίσει μια απόλυτη προστασία των επιχειρηματικών και πληροφοριακών μυστικών και άλλων εμπιστευτικών δεδομένων και πληροφοριών, διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι παράνομοι / παρείσακτοι τρίτοι θα έχουν πρόσβαση στα κείμενα, τα οποία μεταβιβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο. 
   
14. δίκαιο προς εφαρμογή και δωσιδικία
Η συμβατική σχέση και άλλες επιχειρηματικές / συναλλακτικές / εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Omega Studio και του πελάτη υπόκειται αποκλειστικά του Γερμανικού Δικαίου με αποκλεισμό του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου. Εφόσον είναι επιτρεπτό ισχύει για όλες τις διαφορές / έριδες αποκλειστική δωσιδικία και για τις δύο πλευρές το Βερολίνο της Γερμανίας. 
  
15. τελικοί προσδιορισμοί 
Στα πλαίσια και μέσα στα σύνορα διατάξεων / (υποδείξεων) προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το Omega Studio έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει δεδομένα που σχετίζονται με το πρόσωπο του παραγγελέα. Το ανίσχυρο και το ανενεργό ενός ή περισσοτέρων αυτών των προαναφερθέντων όρων δεν αγγίζει την ισχύ των υπολοίπων όρων. Ένας ανίσχυρος ή ανενεργός όρος πρέπει να συμπληρωθεί από κοινού με έναν τρόπο, που να πλησιάζει όσο το δυνατόν τον οικονομικό σκοπό που ακολουθεί με νομικά αποδεκτό τρόπο. Για την έννομη σχέση μεταξύ του Omega Studio και του παραγγελέα ισχύουν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Γενικοί όροι συναλλαγών • home

• μεταφράσεις & διερμηνεία

• διόρθωση & επιμέλεια κειμένου

• μαθήματα γλώσσας

• ερώτηση & τιμές

• συστάσεις

• επικοινωνία  / Impressum

• γενικοί όροι συναλλαγών